✈ Nemokamas siuntimas / Oficialūs Xlash produktai

Sąlygos ir taisyklės

XLASH.LT el. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės.

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, Pirkėjo duomenų apsaugą bei tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą, susipažinęs ir sutikęs su Pardavėjo ”Sąlygomis ir taisyklėmis”, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 9 skyrių „Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai“). Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje (Taisyklių 1.3. p.) sąrašą.

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

  1. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir tikslų prekių pristatymo adresą.

2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti informuodamas el. parduotuvės administraciją el. paštu.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

2.7. Asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami;

2.8. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų subjektas turi būti informuotas apie galimybę bet kada pareikalauti, kad jo duomenys būtų sunaikinti, kreipdamasis į el. parduotuvės administraciją.

2.9. Pirkėjas turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. (žr. 9 skyrių „Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai“).

3.3. Taip nutikus, kad Pirkėjui užsisakius prekes, už jas apmokėjus, kurių nors iš 9.3. mokėjimo būdų ir atsiėmus (jeigu Pardavėjas išsiuntė), staiga išaiškėja, kad mokėjimas buvo atšauktas ir visi pinigai grąžinti atgal į Pirkėjo banko sąskaitą, laikoma, kad išsiųsta/atsiimta prekė yra Pardavėjo nuosavybė. Pirkėjas privalo atsiskaityti už prekes per 7 kalendorines dienas arba ją/jas grąžinti pagal 6 skyriaus Taisykles.

Pirkėjui laiku neatsiskaičius po 7 kalendorinių dienų, gali būti pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną nuo išrašytos sąskaitos faktūros dienos. Susidariusi skola bus išieškoma per skolų išieškojimo įmones. Skolų administravimo mokestis išieškomas iš skolininkų. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato skolininkui pareigą padengti visas kreditoriaus turėtas išlaidas susijusias su netinkamu prievolės įvykdymu (LR CK 6.63 str. 2 d.), taip pat numatyta pareiga atlyginti išlaidas susijusias su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.).

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinės svetainės apačioje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Sąlygomis ir Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją bei informuoti LR teisėsaugos institucijas.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo įsigytas prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje.

4.5. Susidarius svarbioms ir iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.7. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

  1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys, savybės bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme ir pateikiamame interniatiniame tinklalapyje www.xlash.lt.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5.3. Pardavėjas arba gamintojas suteikia prekės kokybės garantiją.

5.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

5.5. Išpakavus ir pradėjus naudoti įsigytus kosmetikos gaminius, juos būtina sunaudoti per 8 mėnesių laikotarpį.

  1. Prekių grąžinimas ir keitimas

6.1. Pardavėjas kokybiškas Prekes iš Pirkėjo priima per 14 dienų nuo pristatymo dienos, jeigu: prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta Pirkėjo, pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje, klientas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą. Prekės, parduodamos be celofaninio įpakavimo, atgal nepriimamos.

6.2. Nusipirkus netinkamos kokybės parfumerijos ar kosmetikos prekę Pirkėjas turi teisę tokią prekę grąžinti Pardavėjui atgal. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui yra grąžinami sumokėti pinigai. 

6.3. Pirkėjui parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis ,,Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. Birželio 11 d. Nutarimo Nr.697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu 2014 m. liepos 22 d. Nr.738.

6.4. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengia Pardavėjas.

6.4. Prekės gali būti grąžintos pareiškus pretenziją el. paštu Kristina@xlash.lt. Grąžinamos prekės negali būti naudotos, ju firminė pakuotė negali būti pažeista. Grąžinamos prekės pristatomos adresu Priegliaus g. 9-16, Vilnius.

  1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

7.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėse yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

7.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  1. Rinkodara, akcijos, dovanų kuponai, nuolaidų kodai, informacija

8.1. Pardavėjas savo el. parduotuvėje turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus..

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, trukmę, taip pat jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

8.3. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų kuponus, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų kuponams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų kuponai į pinigus nėra keičiami. Dovanų kuponais klientas gali atsiskaityti tik www.xlash.lt internetinėje parduotuvėje.

8.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų kupono vertę, sumoka dovanų kuponu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų kupono vertę, sumoka dovanų kuponu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

                     

8.5. Pardavėjas visus informacinius, reklaminius pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8.6. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės puslapio apačioje nurodytu el. pašto adresu arba pateikia ten pat nurodytu telefonu.

8.7. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

8.8. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

8.9. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ir arba turimą dovanų kuponą.

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

9.2. Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

9.3. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

9.3.1. naudodamas UAB “Paysera LT” elektroninę įmokų rinkimų sistemą – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į Kristinos Misiūnienės esančią Payserą sąskaitą. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui ir UAB ”Paysera”, kadangi visos piniginės operacijos vyksta UAB ”Paysera Lt” elektroninėje mokėjimų sistemoje.

9.3.2. sumokėdamas už prekę grynaisiais pinigais Užsakovui patogiame banke. Pirkėjui už prekes mokant šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti užsakymo numerį. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

9.3.3. naudodamas UAB”Mistertango” elektroninę įmokų rinkimų sistemą – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu. Pinigus Pirkėjas perveda į Kristinos Misiūnienės esančią Mistertango sąskaitą. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka UAB ”Mistertango” ir atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta Mistertango elektroninių mokėjimų sistemoje.

9.3.4. sumokėdamas už prekes bankų debetinėmis arba kreditinėmis kortelėmis. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka UAB”Click2sell” Cardinity, kadangi visos piniginės operacijos vyksta elektroninėje Cardinity mokėjimų sistemoje.

9.4. prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

9.5. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 ir 9.3.4. punktus įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

  1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

10.2. www.xlash.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas internetinėse parduotuvėse.

10.3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės parduotuvės sistemoje.

10.4. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu el. paštu kristina@xlash.lt arba paštu Priegliaus g. 9-16, LT-06288 Vilnius, su sąlyga, kad Pirkėjas nesinaudos internetinės parduotuvės paslaugomis.

10.5. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

10.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

10.7. Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti www.xlash.lt esančią informaciją.